top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel/Pronajímatel:

 

2Q spol. s r.o.

IČ: 25797859

DIČ: CZ25797859

se sídlem Křižíkova 196/18, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika

zastoupen: Ing. Petrem Kozákem, jednatelem 

a Ing. Helenou Vaňkovou MBA, jednatelkou

kontaktní email: info@meandrrevnice.cz

telefon: + 420 606 625 500

bankovní spojení: 8431892/0800


 

jakožto provozovatel coworkingového centra pod názvem „Meandr Řevnice“, umístěného v jeho provozovně na adrese dům Sylvie, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2, 252 30, Řevnice, která je ve vlastnictví provozovatele

 

(dále „Poskytovatel“), vydávává v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) tyto Všeobecné obchodní podmínky „Meandr Řevnice“. Tyto Všeobecné obchodní podmínky „Meandr Řevnice“ tvoří nedílnou součást Smlouvy o užívání prostoru a služeb coworkingového centra uzavírané mezi Poskytovatelem a klientem (Odběratelem), popř. i jiných smluv uzavíraných v rámci provozování Coworkingového centra, je-li v takové smlouvě výslovně uvedeno, a okamžikem podpisu smlouvy jsou závazné. 

 

Článek I. Definice pojmů 

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách „Meandr Řevnice“ (dále jen „Podmínky") budou mít níže uvedené výrazy následující význam, nebude-li výslovně uvedeno jinak: 

 • Termínem „Meandr Řevnice“ se rozumí projekt provozovaný Poskytovatelem, založený za účelem poskytování komplexních služeb, jejichž ústředním prvkem je užívání sdíleného pracovního prostoru Coworkingového centra, a které dále zahrnují celou řadu věcně úzce souvisejících podpůrných plnění, jako jsou zejména různé formy administrativní a organizační podpory, přičemž vyšší přidané hodnoty oproti usídlení v tradičních kancelářských prostorách by mělo být dosaženo zejména díky propojování členů a zajišťování dalších nadstavbových aktivit jako jsou například různé odborné, vzdělávací a společenské akce. 

 • Termínem „Coworkingové centrum“ nebo jen „Centrum“ se rozumí provozovna Poskytovatele na adrese dům Sylvie, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 2, 252 30 Řevnice (podle projektu „Corso Pod Lipami“ v domu A3 – Sylvie),  nacházející se v jednotce č. 2/23  – komerční prostor kancelář, vymezena v pozemku parc. č. 214/3, jehož součástí je budova č. p. 2, nacházející se na pozemku parc. č. 214/3, 216/2, 216/4, 216/5, 216/6, to vše nacházející se v katastrálním území Řevnice, část obce Řevnice, obec Řevnice a zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2332 (jednotka) a 2331 (pozemky a budova), vedených Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, ve kterém jsou poskytovány služby Centra Meandr Řevnice, a kde se nachází sdílený pracovní prostor (Prostor – Openspace), pracovní prostor v 1. patře (Prostor Fix), uzamykatelné kanceláře, zasedací místnosti, členská kuchyňka, místnost pro technické zázemí.

 • Termínem „Členská smlouva" se rozumí smlouva o užívání prostoru a služeb coworkingového centra uzavíraná mezi Poskytovatelem a Odběratelem, jejíž nedílnou součástí jsou též tyto Podmínky a Ceník. Odchylná ujednání v Členské smlouvě mají před zněním Podmínek a Ceníku přednost. 

 • Termínem „Smlouva“ se rozumí jakákoliv smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Odběratelem, vyjma Členské smlouvy, na jejímž základě Odběratel pro sebe nebo jiné Členy získá oprávnění užívat prostory Centra a příslušné služby, zejména pak Smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání - kanceláře.

 • Termínem „Odběratel" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je obchodním partnerem Poskytovatele a druhou smluvní stranou Členské smlouvy nebo Smlouvy. Odběratel je Členem, využívající služby Coworkingového centra; členství se vztahuje pouze na Odběratele, resp. Odběratelem písemně určeného Člena, a je nepřenosné.

 • Termínem „Člen" se rozumí fyzická osoba písemně uvedená Odběratelem na základě uzavřené Členské smlouvy nebo Smlouvy ´.

 • Termínem „Nečlen“ se rozumí osoba odlišná od Člena, jež neuzavřela s Poskytovatelem Členskou smlouvu ani jinou Smlouvu, avšak může v doprovodu a za přítomnosti Člena vstupovat do prostor Centra na nezbytně nutnou dobu.

 • Termínem „Ceník" se rozumí ceník upravující cenu dle jednotlivých Tarifů za služby a cenu doplňkových a ostatních služeb poskytované Odběrateli, resp. Členovi Poskytovatelem; Ceník je nedílnou součástí Členské smlouvy nebo Smlouvy o podnájmu nebytových prostor sloužících k podnikání - kanceláře. 

 • Termínem „Tarif“ se rozumí druh členství Člena/Odběratele založený Členskou smlouvou. Rozsah poskytovaných služeb v rámci jednotlivých Tarifů je blíže popsán v článku III. těchto Podmínek. 

 • Termínem „Čip“ se rozumí technický prostředek vydaný Poskytovatelem, který slouží ke vstupu do Coworkingového centra pro Členy s tarifem kancelář a tarifem 24/7 a kanceláří nebo k evidenci specifických doplňkových a ostatních služeb poskytovaných Členovi. Poplatek za zřízení Čipu se řídí dle aktuálního Ceníku.

 • Termínem „Fixní stůl“ se rozumí stůl Člena s tarifem „24/7“, který není k dispozici ostatním Členům. Fixní stůl je jednoznačně označen. Fixní stoly se nachází v sekci “Prostor-Fix”.

 • Termínem „Volné stoly“ se rozumí všechny ostatní stoly, které nejsou Fixními stoly a jsou k dispozici všem Členům s tarify: “Tarif 5”,  “ Tarif 10“, “ Tarif 20”, Tarif 30”,  “Tarif 45”, “Tarif 60”, “Tarif 100”, “hodinový tarif”, “Tarif Kancelář”.

 • Termínem „Eventy“ se rozumí akce pořádané dle ujednání článku V., bodu 5.3 těchto Podmínek. 

 • Termínem „Prostor - Openspace“ se rozumí prostor vymezený v Příloze č. 1 těchto Podmínek a sloužící primárně k užívání sdíleného pracovního prostoru a služeb Členy Meandru Řevnice s Členům s tarify: “Tarif5”,  “ Tarif 10“, “ Tarif 20”, Tarif 30”,  “Tarif 45”, “Tarif 60”, “Tarif 100”, “hodinový tarif”, “Tarif Kancelář”..

 •  Prostor je dále využíván pro pořádání Eventů a dalších akcí. 

 • Termínem „Prostor - Fix“ se rozumí prostor vymezený v Příloze č. 1 těchto Podmínek a sloužící k užívání sdíleného pracovního prostoru a služeb Členy Meandru Řevnice s tarifem „24/7“, za tímto účelem je prostor vybaven Fixními stoly a přiřazeným uzamykatelným úložným systémem. Pokud nejsou všechny fixní stoly obsazené, mohou tento prostor využívat Členové s tarify: “Tarif 30”, “Tarif 60”, “Tarif 100”,

 • Termínem „Uzamykatelné kanceláře“ se rozumí prostor vymezený v Příloze č. 1 těchto Podmínek a sloužící Odběrateli jako vlastní uzamykatelná kancelář. 

 • Termínem „Zasedací místnosti“ se rozumí prostory vymezené v Příloze č. 1 těchto Podmínek a sloužící Členům a Odběratelům primárně k organizaci pracovních schůzek, obchodních jednání, videokonferencí, případně dalších akcí. 

 • Termínem „Recepce“ se rozumí prostor „B“ vymezený v Příloze č. 1 těchto Podmínek a sloužící především k nahlášení příchodu Nečlenů do Coworkingového centra, rezervaci a objednávání služeb Coworkingu, komunikaci s Poskytovatelem. 

 • Termínem „Členská kuchyňka“ se rozumí prostor „D“ vymezený v Příloze č. 1 těchto Podmínek a sloužící Členům a Odběratelům jako denní kuchyňka; prostor je vybaven kuchyňským koutem, rychlovarnou konvicí, myčkou nádobí, mikrovlnnou troubou a lednicí. 

 • Termínem „Šatna“ se rozumí prostor „A“ vymezený v Příloze č. 1 těchto Podmínek a sloužící primárně k odkládání oblečení avšak bez služby dozoru. 

 • Termínem „Místnost pro technické zázemí Meandr Řevnice“ se rozumí prostor vymezený v Příloze č. 1 těchto Podmínek a sloužící pouze pro potřeby Meandru Řevnice. 

Článek II. Úvodní ustanovení 

2.1 Poskytovatel je obchodní společností zabývající se mimo jiné provozováním Coworkingového centra, jenž je založeno za účelem poskytování služeb spojených s užíváním sdíleného pracovního prostoru, zejm. kancelářských prostor a openspace a společenského prostoru za účelem vytvoření pracovního, společenského a sociálního prostoru pro veřejnost. Coworkingové centrum a projekt Meandr Řevnice ctí zásadu Fair Play, jejíž dodržování je očekáváno a zároveň vyžadováno rovněž od všech Členů a Odběratelů Centra, přičemž je zároveň kladen vysoký požadavek na přirozený komfort a atmosféru prostředí, jakož i na profesionalitu pracovníků a klientů Centra. 

 

2.2 Tyto Podmínky se řídí výhradně českým právním řádem. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky, jakož i Ceník jednostranně měnit zveřejněním na internetové stránce Meandr Řevnice www.meandrrevnice.cz, jakož i fakultativně zveřejněním v prostorách Centra; změnou se rozumí i zrušení či zavedení nové služby Poskytovatelem. Každá změna, vyjma změny úplat Ceníku, zakládá právo Odběrateli do týdne od jejího zveřejnění změnu odmítnout a tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době ke konci měsíce, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli (možnost výpovědi Odběratele z důvodů změn úplat Ceníku nebo bez udání důvodu viz čl. IV. odst. 2 písm. Smlouvy); nebude-li takové výpovědi Odběratele, tak se má za to, že Odběratel se změnou Podmínek a/nebo Ceníku souhlasí a je touto změnou okamžikem nabytí její účinnosti vázán. 

Článek III. Druhy členství, Tarify 

3.1 Členství se dělí na základě platných Tarifů na:

 

• Tarif 24/7, který poskytuje Členovi časově neomezený přístup k vlastnímu Fixnímu stolu v “Prostor - Fix”, a to bez ohledu na otevírací dobu Centra. Člen obdrží Čip a klíč od Prostoru FIX.

• Tarif 5, který nabízí Členům k dispozici pracovní místo u Volných stolů celkem na 5 hodin měsíčně v rámci provozní doby Centra, dle otevírací doby pro veřejnost.

 

• Tarif 10, který nabízí Členům k dispozici pracovní místo u Volných stolů celkem na 10 hodin měsíčně v rámci provozní doby Centra i mimo takovou dobu, pokud si člen vyžádal vlastní čip.

 

• Tarif 20, který nabízí Členům k dispozici pracovní místo u Volných stolů celkem na 20 hodin měsíčně v rámci provozní doby Centra  i mimo takovou dobu, pokud si člen vyžádal vlastní čip.

 

• Tarif 30, který nabízí Členům k dispozici pracovní místo u Volných stolů celkem na 30 hodin měsíčně v otevírací době Centra i mimo takovou dobu, pokud si člen vyžádal vlastní čip.

 

• Tarif 45, který nabízí Členům k dispozici pracovní místo u Volných stolů celkem na 45 hodin měsíčně v rámci provozní doby Centra  i mimo takovou dobu, pokud si člen vyžádal vlastní čip.

 

• Tarif 60, který nabízí Členům k dispozici pracovní místo u Volných stolů celkem na 60 hodin měsíčně v otevírací době Centra i mimo takovou dobu, pokud si člen vyžádal vlastní čip.

• Tarif 100, který nabízí Členům k dispozici pracovní místo u Volných stolů celkem na 100 hodin měsíčně v otevírací době Centra i mimo takovou dobu, pokud si člen vyžádal vlastní čip.

• Tarif Kancelář který nabízí Členům k dispozici pracovní místo ve vlastní uzamykatelné kanceláři bez ohledu na otevírací dobu Centra. Člen obdrží Čip a klíč od kanceláře.  

• Hodinový tarif není vázaný na členskou smlouvu. Jedná se o krátkodobou návštěvu a využití pracovního místa, kdy se hradí každá započatá pracovní hodina.

Benefity a slevy, vztahující se k jednotlivým tarifům jsou definovány platným ceníkem.

3.2 Ceny jednotlivých Tarifů, jakož i ceny doplňkových a ostatních služeb pro Členy a 

Odběratele se řídí platným Ceníkem. 

3.3 Stávající Člen, resp. Odběratel si může stanovit Tarif na nadcházející měsíc nejpozději 20. dne aktuálního měsíce. Počet nevyčerpaných hodin ke konci aktuálního měsíce se nepřevádí do měsíce následujícího. 

3.4 V případě užívání Uzamykatelných kanceláří v Centru se smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem řídí Smlouvou, těmito Podmínkami a Ceníkem, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Odběrateli je poskytnuto členství s Tarif Kancelář a v rozsahu maximálně počtu nejvýše pracovních míst v předmětu nájmu (Uzamykatelné kanceláři); takový odběratel má právní nárok na získání placeného členství pro další osoby dle aktuálního ceníku pouze u Tarif Kancelář Plus. 

 

Článek IV. Vznik členství a jeho trvání 

4.1 Členství v projektu Meandr Řevnice vzniká podpisem Členské smlouvy, popř. Smlouvy, je-li ve Smlouvě výslovně uvedeno. Členská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, není-li v Členské smlouvě uvedeno výslovně jinak. Není-li v Členské smlouvě uvedeno výslovně jinak, je členství sjednáno a Členská smlouva uzavřena na dobu neurčitou. 

4.2 Členství zaniká (i) uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, (ii) dohodou smluvních stran nebo (iii) byla-li Členská smlouva uzavřena na dobu neurčitou, písemnou výpovědí s jedno (1) měsíční výpovědní lhůtou, která počíná od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď jedné ze stran doručena druhé smluvní straně. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že členství může být zahájeno kdykoli během měsíce a končí vždy k poslednímu dni v měsíci. Tarif, jehož platnost je zahájena v průběhu měsíce je hrazen v plné výši a nezkracuje se na poměrnou částku.

4.3 Poskytovatel je dále oprávněn Členskou smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Členovi, resp. Odběrateli v případě, že Člen a/nebo Odběratel hrubě porušuje povinnosti plynoucí z Členské smlouvy zejména tím, že: 

 • je v prodlení s placením svých peněžitých závazků vůči Poskytovateli více než 30 dnů; 

 • svým chováním poškozuje dobré jméno Poskytovatele nebo Meandr Řevnice; 

 • svým chováním i přes předchozí upozornění porušuje tyto Podmínky; 

 • využívá přístup do Centra v rozporu se smyslem a účelem Meandr Řevnice. 

 

Členové, kteří uzavřeli členskou smlouvu do 31.12.2022  mohou využívat až do 31.3.2023 ceník a tarify roku 2022.

 

Článek V. Provoz Centra 

5.1 Přístup do Centra 

5.1.1 Provoz Centra je zajištěn v režimu provozní doby.

5.1.2 Otevírací doba Centra je právně závazně vymezena na webovských stránkách www.meandrrevnice.cz..  Centrum je uzavřeno o svátcích vyhlášených státem. Provozovatel má výhradní jednostranné právo měnit otevírací dobu podle potřeb Centra. Na změny otevírací doby budou členové upozorněn v newsletteru Centra.

 

5.1.3 Členovi je umožněn přístup do Centra a příslušných prostor určených jeho Tarifem v rozsahu otevírací doby odpovídající jeho Tarifu. Odběrateli, který není Členem, je umožněn přístup do Centra dle uzavřené Smlouvy. 

5.1.4  Členové obdrží nepřenosný Čip, který je majetkem Poskytovatele.  Dle výše tarifu a k němu přiřazeným benefitům slouží Čip k otevření dveří, využívání benefitů v Restauraci Corso a Pivovaru Řevnice, případně k platbám v členské kuchyňce nebo identifikaci v tiskárně.. Člen má povinnost se o Čip starat s přiměřenou péčí, chránit jej před poškozením, zničením, odcizením či zneužitím třetí osobou, nesmí jej nikomu půjčovat a v případě nálezu cizího Čipu je povinen tento nalezený Čip odevzdat bez zbytečného odkladu na recepci Centra. V případě ztráty či zničení Čipu je Člen povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na Recepci Centra (i telefonicky, či emailem). V případě ztráty či zničení Čipu bude Členovi účtován poplatek dle platného ceníku. Čip slouží k evidenci a úhradě specifických doplňkových a ostatních služeb poskytovaných Členovi v rámci jeho působení v Centru. 

 

5.1.5 Člen potvrdí převzetí Čipu podpisem předávacího protokolu. 

 

5.1.6 Využití přístupu do Centra za účelem, který by byl v rozporu s účelem projektu Meandr Řevnice, 

zakládá hrubé porušení Členské smlouvy. 

 

5.1.7 Vstup pro Členy, jakož i Nečleny v doprovodu Člena mimo otevírací dobu Centra, resp. mimo rozsah daný sjednaným Tarifem, je možný pouze po předchozí domluvě Člena s Poskytovatelem a za podmínek stanovených individuálně Poskytovatelem. 

 

5.2 Změna otevírací doby Centra, omezení provozu 

5.2.1 Poskytovatel je oprávněn upravit otevírací dobu Prostoru OPENSPACE v pracovní dny z důvodu pořádání Eventů a to maximálně 4x za měsíc v rozsahu až 6 hodin v období mezi 8:30 – 17:30. O posunutí otevírací doby Prostoru Openspace bude Poskytovatel Odběratele, resp. Členy informovat v prostorech Centra a zasláním oznámení na kontaktní email. 

 

5.2.2 Poskytovatel je navíc oprávněn 4x za měsíc na celý den uzavřít Prostor OPENSPACE. O uzavření Prostoru OPENSPACE bude Poskytovatel Odběratele, resp. Členy informovat v prostorech Centra a zasláním oznámení na

kontaktní email. 

 

5.2.3 Bude-li z jakéhokoliv důvodu zapotřebí uzavřít či omezit provoz Centra, bude Poskytovatel Odběratele, resp. Členy informovat pokud možno v dostatečném předstihu v prostorech Centra a zasláním oznámení na kontaktní email, přičemž Poskytovatel vyvine maximální úsilí směřující k tomu, aby byla v co nejmenší možné míře narušena práva Členů na využívání služeb Centra. 

 

5.3 Pořádání Eventů 

5.3.1 V souladu s konceptem coworkingu je a bude Centrum, resp. Prostor OPENSPACE využíván rovněž pro pořádání akcí různého druhu. Na akce pořádané Poskytovatelem, které jsou určeny pro veřejnost a Členy Meandru, mohou dle typu akce získávat Členové zvýhodněný vstup dle platného Ceníku. Seznam aktuálních plánovaných akcí je uveřejňován na internetových stránkách Meandr Řevnice www.meandrrevnice.cz a v prostorech Centra. 

 

5.3.2 Po předchozí domluvě Členů, popř. Odběratele s Poskytovatelem mohou tito pořádat vlastní akce, a to dle ceníku pronájmu. Za obsah a průběh akce ručí stanovený organizátor, tedy Člen, popř. Odběratel. 

 

5.3.3 Prostory Centra, zejména Prostor Openspace a zasedací místnosti, mohou po předchozí domluvě pro pořádání různých akcí užívat i Nečlenové či jakékoliv třetí osoby, a to  na základě samostatně uzavřené smlouvy nebo řádné objednávky s Poskytovatelem. Za obsah a průběh akce ručí vždy stanovený organizátor, kterým nebude Poskytovatel. 

 

Článek VI. Služby Centra 

6.1 Služby centra Každý Člen, resp. Odběratel má v rámci přístupu do Centra možnost využívat nabízené služby Centra, za podmínek stanovených těmito Podmínkami či Ceníkem. Konkrétní nárok a rozsah poskytovaných služeb jsou definovány Tarifem Člena, objednávkou doplňkových služeb Člena, popř. Odběratele či individuální Smlouvou mezi Poskytovatelem a Odběratelem. 

 

6.2 Přístup k internetu Každý Člen, resp. Odběratel má v rámci přístupu do Centra možnost využití přístupu k vysokorychlostnímu Wifi internetovému připojení. 

 

6.3 Recepce V rámci provozu Centra je pro všechny Členy, resp. Odběratele zajištěna služba recepce, kde lze zajistit např. rezervaci zasedací místnosti, změnit či prodloužit členství, objednat služby Centra. 

 

6.4 Členská kuchyňka V rámci provozu Centra je všem Členům dána možnost užívat služeb Členské kuchyňky, jejíž provoz je bez obsluhy. Členové jsou povinni dodržovat zásady používání spotřebičů. 

 

6.5 Poskytnutí Zasedacích místnosti 

6.5.1 Člen má možnost objednat službu poskytnutí jedné nebo více ze Zasedacích místností prostřednictvím emailu, rezervačního systému nebo telefonicky. Alternativně má Člen možnost rezervace e- mailem, telefonickou objednávkou nebo osobně na Recepci s následným potvrzením e- mailem. 

 

6.5.2 Objednávka Člena i Nečlena, resp. Odběratele je závazná a výše úplaty odpovídající rozsahu poskytnuté služby je specifikována v aktuálním Ceníku. 

 

6.5.3 Storno poplatky Člen i Nečlen, resp. Odběratel může objednávku bez storno poplatku zrušit nejpozději 7 dní před termínem rezervace. V případě zrušení objednávky méně než 7 dní a  více než 48 hodin, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatek 50% z celkové částky služby. V případě, že Člen, Nečlen resp. Odběratel objednanou službu z jakéhokoliv důvodu nevyužije nebo zruší objednávku méně než 48 hodin před termínem rezervace, je povinen zaplatit Poskytovateli storno poplatek v plném rozsahu. 

 

6.5.4 Rezervace  zasedací místnosti Člen, resp. Odběratel i Nečlen, resp. Externí odběratel je povinen řídit se při užívání služby poskytnutí Zasedacích místností pravidly stanovenými v těchto Podmínkách a Členské smlouvě nebo Smlouvě o podnájmu nebytových prostor sloužících k podnikání  - kanceláře. 

 

6.5.5 Nárok na poskytnutí zasedací místnosti nemůže být ze strany Člena, resp. Odběratele i Nečlena, resp. Externího odběratele jakkoliv vymáhán; Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku služby na poskytnutí Zasedací místnosti, pokud Zasedací místnost není v požadovaném termínu volná. 

 

6.5.6 Tisk a kopírování Člen, resp. Odběratel má možnost barevného a černobílého tisku včetně kopírování, scanneru a. Úplata za tisk, kopírování a vazbu je stanovena v aktuálním Ceníku. 

6.5.7 Poštovní agenda Člen, resp. Odběratel má možnost využít služeb zajištění poštovní agendy, konkrétně se jedná o službu přebírání došlé pošty na Recepci, předání Členovi, resp. Odběrateli

6.5.8 Uzamykatelná skříňka Členové, resp. Odběratelé s tarifem Tarif 24/7, Tarif 100 a Tarif 60 získávají ke svému tarifu uzamykatelnou skříňku. Poskytovatel neručí za obsah skříňky v žádné výši. Věci vyšší hodnoty, jakož i důležité obchodní listiny a dokumenty není Člen, resp. Odběratel oprávněn v této uzamykatelné skříňce uchovávat. Uzamykatelná skříňka není trezorem. 

Článek VII. Úplata, platební a fakturační podmínky 

7.1 Poskytovatel má za celý rozsah poskytovaných služeb Odběrateli  nárok na úplatu dle Ceníku, není-li v Členské smlouvě, popř. Smlouvě sjednáno jinak.

 

7.2 Výše uvedená úplata Poskytovatele bude Odběratelem uhrazena na základě daňového dokladu - faktury, která bude vystavena Poskytovatelem vždy nejpozději do 15. dne od data uskutečněného plnění, nebo na základě Smlouvou sjednaného platebního kalendáře. 

7.3 Faktura vystavená Poskytovatelem bude obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním styku a daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

7.4 Splatnost faktur je  nejvíce 10 kalendářních dnů od jejich vystavení, pokud nejpozději následující den došlo k jejich odeslání Nájemci, jinak od  okamžiku jejich odeslání Pronajímatelem. Při zahraničních 

platbách nebo platbách v jiné měně jsou veškeré bankovní poplatky v plné výši hrazeny Odběratelem.

7.5 Faktury se vystavují a zasílají pouze elektronicky na emailovou adresu Odběratele 

uvedenou v Členské smlouvě, resp. ve Smlouvě. 

7.6 Pro případ prodlení Odběratele s úhradou jakékoliv platby podle Členské smlouvy, Smlouvy a/nebo těchto Podmínek sjednávají smluvní strany smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

Článek VIII. Práva a povinnosti, odpovědnost za škodu 

8.1 Práva a povinnosti Odběratele/Člena 

8.1.1 S ohledem na hlavní účel Coworkingového centra je Odběratel a/nebo Člen povinen 

a zavazuje se zejména: 

 • poskytnout Poskytovateli veškeré informace nezbytné pro náležité poskytování služeb,  

 • zajistit si veškerá nezbytná povolení a souhlasy orgánů státní správy či samosprávy, jež mohou být požadovány právními předpisy v souvislosti s veškerými aktivitami Odběratele/Člena realizovanými v Coworkingovém centru, a to ještě před počátkem poskytování služeb a užívání prostor Centra, 

 • dodržovat tyto Podmínky, Členskou smlouvu, Smlouvu, Ceník a pravidla slušného chování, 

 • užívat možnosti přístupu do Centra pouze za sjednaným účelem a zdržet se jakéhokoliv užívání přístupu, který by narušoval činnost ostatních členů nebo byl v přímém rozporu s principy fungování Coworkingového centra, 

 • informovat Poskytovatele o jakýchkoliv skutečnostech na straně Odběratele/Člena, které mohou mít negativní vliv na poskytování služeb a na plynulé fungování Centra, 

 • řádně a včas hradit veškeré své peněžité závazky vůči Poskytovateli vyplývající z Členské smlouvy a/nebo Smlouvy, 

 • chránit své osobní věci v prostoru Centra, 

 • počínat si tak, aby nevznikla škoda na zdraví nebo na majetku vlastním, Poskytovatele nebo třetích osob, zejména neprodleně informovat Poskytovatele o případných hrozících škodách, 

 • dbát na plynulý a ohleduplný provoz Centra, jakož i budovy, ve které se Centrum nachází vč. průchodu od vstupní mříže, 

 • dodržovat noční klid, 

 • udržovat pořádek, 

 • nekouřit v prostorách Centra, ani před budovou, kde se Centrum nachází, s výjimkou vyhrazených prostor. 

 • veškerý odpad ukládat do nádob k tomu určených. 

8.1.2 V případě ukončení členství je Člen povinen vrátit Čip (a popřípadě klíč) nejpozději 

ke dni ukončení členství. 

 

8.1.3 Odběratel/Člen je plně odpovědný za jakoukoliv újmu, kterou Poskytovatel utrpí v důsledku porušení výše uvedených povinností Odběratele/Člena, jakož i ostatních povinností vyplývajících z Členské smlouvy, popř. Smlouvy a těchto Podmínek. Odběratel/Člen je rovněž plně odpovědný za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli tím, že umožnil přístup do Centra třetím osobám za účelem, jenž je v rozporu s principy konceptu Meandr Řevnice. 

 

8.1.4 Odběratel/Člen je oprávněn využívat přístup do Centra, jeho služeb, rovněž doplňkových a ostatních služeb za cenu stanovenou v Ceníku, není-li dohodnuto s Poskytovatelem jinak.

 

8.1.5 Odběratel ani Člen není oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající z Členské smlouvy nebo Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

 

8.1.6 Odběratel se zavazuje nahradit Poskytovateli veškerou majetkovou újmu, která mu vznikne v důsledku hrubého porušení povinností Odběratele a/nebo Člena vyplývajících z Členské smlouvy a/nebo Smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, v důsledku využívání přístupu do Centra za účelem, který by byl v přímém rozporu s principy fungování Coworkingového centra. 

 

8.1.7 Odběratel se zavazuje zajistit, že jím určení Členové budou seznámeni s těmito Podmínkami a podmínkami sjednanými v Členské smlouvě a/nebo ve Smlouvě a že Členové budou veškeré povinnosti zde uvedené dodržovat a zároveň že zajistí, aby je dodržovali i případní Nečlenové.

 

8.2 Práva a povinnosti Poskytovatele 

8.2.1 Poskytovatel je povinen umožnit Členovi řádný a nerušený výkon práv a povinností 

dle Členské smlouvy a těchto Podmínek. 8.2.2 Poskytovatel zajišťuje pravidelný úklid prostor Centra, včetně mytí oken.

 

8.2.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou následkem ušlého zisku, ztráty důvěrných či jiných informací, přerušení obchodní činnosti, škody na zdraví, ztráty soukromí, nemožnosti splnění povinnosti vyplývající z obchodní činnosti, nedbalosti, peněžní ztrátě nebo jakékoli ztrátě vzniklé v souvislosti s užíváním nebo naopak nemožností užívat prostory Centra nebo služby s ním spojené. 

8.2.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, krádež nebo poškození osobního majetku Člena, který měl Člen odložený na místě, jež pro odkládání nebylo výslovně určeno. Osobním majetkem Člena se rozumí zejména notebook, mobilní telefon, tablet, oblečení, zavazadlo, peněženka, hodinky nebo knihy. 

Článek IX. Zpracování osobních údajů 

9.1 Při poskytování služeb podle Členské smlouvy nebo Smlouvy Poskytovatel zpracovává osobní údaje Členů, Odběratelů a Nečlenů. V takovém případě je Poskytovatel správcem osobních údajů. 

9.2 Poskytovatel může zpracovávat následující osobní údaje: 

a) osobní údaje, které Členi, Odběratelé nebo Nečleni Poskytovateli poskytují, jako na 

příklad při uzavření smlouvy, 

b) osobní údaje, které Poskytovatel získá v průběhu trvání Členské smlouvy nebo Smlouvy, jako na příklad osobní údaje z čipové karty nebo z kamerového záznamu. 

9.3 Poskytovatel využívá shromážděné osobní údaje k těmto účelům: 

a) Ochrana majetku a ochrana práv třetích osob 

Poskytovatel má zájem na tom, aby byla chráněna práva nejenom Poskytovatele, ale zejména třetích osob. Za tímto účelem je přístup do Centra zabezpečen venkovním kamerovým systémem, který je umístěn u vchodových dveří. Záznamy jsou uchovávány nanejvýš týden a osobní údaje jsou z kamerových záznamů využívány výhradně v případech porušení nebo ohrožení práv a Poskytovatel je dále nijak nezpracovává. 

b) Uzavírání, změna a ukončování smluv 

Údaje Poskytovatel využívá pro přípravu smluvní dokumentace, změnu smluv nebo ukončení smluv. Za tímto účelem osobní údaje Poskytovatel nezbytně potřebuje, aby bylo dostáno zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztah. 

c) Poskytování služeb Centra 

Poskytovatel údaje používá pro samotnou realizaci nabízených služeb, na příklad pro rezervaci zasedacích místností, přístup do Centra, evidenci a vyúčtování doplňkových služeb tiskárny, pro komunikaci s Členy nebo Odběrateli. Za tímto účelem Poskytovatel osobní údaje nezbytně potřebuje, aby mohlo splnit své závazky z Členské smlouvy nebo Smlouvy. 

d) Vedení účetnictví 

Poskytovatel údaje využívá k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví. Za tímto účelem Poskytovatel osobní údaje nezbytně potřebuje, aby vyhovělo zákonným požadavkům na vedení účetnictví. 

e) Marketing 

Poskytovatel osobní údaje dále užívá za účelem rozvoje Centra vč. zasílání newsletteru Centra a pozvánek Centra na akce v Centru, neboť důvodně předpokládá, že Členi, Odběratelé nebo širší veřejnost (Nečleni) mohou mít o tyto informace s ohledem na své působení v Centru zájem. Pokud by přesto příjemce tyto zprávy obtěžovaly, dejte Poskytovateli prosím co nejdříve vědět. 

Pokud se účastníte akce pořádané v Centru, může Poskytovatel z akce pořizovat fotografický nebo video záznam a tyto záznamy za účelem informování o akci zveřejnit na webových stránkách, sociálních sítích nebo v jiných marketingových materiálech. Záznamy nejsou pořizovány s úmyslem zpracovávat osobní údaje, ale pokud by Vám to přesto nebylo příjemné, dejte Poskytovateli prosím co nejdříve vědět, a pokud to bude možné, Poskytovatel záznamy odstraní. 

f) Soudní řízení a obrana právních nároků 

Shromážděné údaje může Poskytovatel využívat k ochraně, vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s poskytováním služeb Centra, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

 

9.4 Poskytovatel může shromážděné osobní údaje sdílet při těchto příležitostech: 

a) S obchodními partnery Poskytovatele 

Poskytovatel může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům, pokud pro Poskytovatele smluvně zajišťují služby spočívajících ve zpracování osobních údajů. V žádném případě Poskytovatel osobní údaje neposkytuje ať už úplatně nebo bezúplatně třetím osobám, které osobní údaje k ničemu nepotřebují. Všichni smluvní partneři Poskytovatele jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

b) Z právních důvodů nebo v případě sporů 

Poskytovatel může údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady. 

c) Se souhlasem 

Poskytovatel může osobní údaje sdílet i jinými způsoby, pokud na to upozorní a osoba s tím bude souhlasit. 

9.5 V souvislosti se zpracováním osobních údajů může dotčená osoba u Poskytovatele uplatnit níže uvedená práva. Pro uplatnění žádosti může každý využít kontaktní údaje Poskytovatele uvedené na webových stránkách www.meandrrevnice.cz

a) Uchovávání a výmaz údajů 

Osobní údaje Poskytovatel uchovává po celou dobu trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení, ledaže jsou stanoveny jiné zákonné archivační doby. Poskytovatel osobní údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to dotčená osoba požádá, ledaže výmaz neumožňují platné právní předpisy. 

b) Přístup k údajům 

Každá dotčená osoba se může na Poskytovatele kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracovává její osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. 

c) Změna osobních údajů nebo chyba v údajích 

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem k jakékoliv změně v osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud dotčená osoba zjistí, že Poskytovatel pracuje s neaktuálními nebo chybnými údaji, je dotčená osoba povinna Poskytovateli neprodleně informovat. 

d) Omezení zpracování 

Pokud má dotčená osoba za to, že: 

 • Poskytovatel zpracovává nepřesné údaje, 

 • zpracování je protiprávní a nepřeje si všechny údaje smazat, 

 • údaje již Poskytovatel nepotřebuje ke shora uvedeným účelům, ale dotčená osoba má zájem je užít pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení, 

 • dotčenou osobu již emaily s nabídkami akcí Poskytovatele obtěžují, můžete Poskytovatele požádat o omezení zpracování jen některých osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování. 

e) Námitka proti zpracování 

 

Pokud Poskytovatel zpracovává osobní údaje z titulu oprávněného zájmu správce, může dotčená osoba vznést námitku proti takovému zpracování.

 

f) Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu osoby, může taková osoba souhlas kdykoliv písemně (včetně e-mailu) odvolat. 

g) Přenositelnost údajů 

Každá dotčená osoba může požadovat, aby Poskytovatel předal údaje, které má o takové osobě k dispozici, třetí osobě podle specifikace dotčené osoby. 

h) Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Pokud má dotčená osoba za to, že s jejími údaji Poskytovatel nakládá v rozporu se zákonem, může se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

9.6 V případě, že Člen nebo Odběratel sděluje nebo jinak předává Poskytovateli osobní údaje třetích osob, zejména svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo návštěvníků, je povinen takové osoby informovat, že správcem osobních údajů je Poskytovatel, a předat jim informaci o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu tohoto čl. IX. 

 

Článek X. Důvěrné informace 

10.1 Odběratel i Člen bere na vědomí, že Coworkingové centrum je sdíleným pracovním prostorem a v případě zájmu o utajení informací důvěrné povahy (zejména obchodní tajemství vč. veškerých majetkových, technických, průmyslových a obchodních informací v jakékoliv podobě, ať již v tištěné, ve formě elektronicky uložených dat, filmu na magnetických mediích a mikrofilmů, jakož i informací sdělených ústně) si musí počínat tak, aby ostatní Odběratelé, Členové, popř. i Nečlenové, neměli možnost důvěrné informace získat a tyto následně zpřístupnit třetím osobám. Poskytovatel neodpovídá za případný únik informací důvěrné povahy. 

10.2 Odběratel i Člen se zavazují k obecné povinnosti mlčenlivosti ohledně informací, které se 

dozví v rámci svého působení v Coworkingovém centru. 

Článek XI. Doručování 

11.1 Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle Podmínek, Členské smlouvy nebo Smlouvy, může být doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou smluvní straně, které má být doručen, na její adresu uvedenou v záhlaví Členské smlouvy nebo Smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé smluvní straně ve shodě s tímto článkem nebo pomocí e-mailové adresy uvedené v záhlaví Členské smlouvy nebo Smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou e-mailovou adresu, kterou sdělila druhé smluvní straně ve shodě s tímto článkem. Za prioritní způsob doručování se považuje doručování formou e-mailové zprávy. Jakékoli takové oznámení nebo dokument budou považovány za doručené: 

a) jestliže byl doručen osobně, v době doručení či v době odmítnutí převzetí, nebo b) jestliže byl odeslán poštou a existují pochybnosti o datu doručení, pátý pracovní den 

po dni, kdy byl předán poště, nebo c) jestliže byl odeslán elektronickou poštou (e-mailem) a existují pochybnosti o datu doručení, pátý pracovní den, kdy byl odeslán odesílající smluvní stranou. 

11.2 Při prokazování doručení bude stačit prokázat, že doručení bylo uskutečněno, že obálka 

obsahující oznámení nebo dokument byla řádně adresována a předána poště jako předem placená doporučená poštovní zásilka, že e-mailová zpráva byla odeslána z e-mailové schránky odesílatele. 

 

Článek XII. Závěrečná ustanovení 

Členská smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakákoliv jejich předchozí ujednání, ať již písemná anebo ústní. Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými každou ze smluvních stran, vyjma případu změny Podmínek a Ceníku. Členská smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že některé z ustanovení Členské smlouvy je (nebo se v budoucnu stane) neplatným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost smlouvy jako celku, s tím, že celá Členská smlouva bude vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti smluvních stran. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na změně textu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení tak, aby byl co nejvíce zachován smysl úpravy práv a povinností smluvních stran. Nedílnou součástí těchto Podmínek je příloha č. 1 – Situační plánek. 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023

XIII. Přechodná ustanoví

S ohledem k tomu, že počínaje datem 1.1.2023 Poskytovatel zavedl nové Tarify, mohou současní Odběratelé resp. Členové svoje dosavadní Tarify, tj. Tarify uzavřené do 31.12.2022, využívat až do data 31.3.2023 a v tomto přechodném období, tj. od 1.1.2023 do 31.3.2023, provést jejich změnu na nové Tarify, tj. Tarify od 1.1.2023, nebo je ukončit v souladu s Členskou smlouvu nebo Smlouvou,  nebude-li jiné zvláštní dohody mezi Poskytovatel a Odběratelem resp. Členem o účinnosti požadované změny (o datu změny Tarifu či ukončení Tarifu); Odběratelé resp. Členové s dosavadními Tarify, kteří v přechodném období neprovedou jejich změnu na nové Tarify ani jejich ukončení, budou automaticky převedeny na nové Tarify, které jsou jim nejbližší z hlediska rozsahu plnění Poskytovala, nikoliv hlediskem výše ceny, a o takové změně bude počínaje dnem 1.4.2023 Odběratel resp. Člen vyrozuměn Poskytovatelem.

 

Za Coworkingové centrum Meandr Řevnice 

Ing. Petr Kozák, jednatel 2Q spol. s r.o., v.r.

a Ing. Helena Vaňková MBA, jednatelka 2Q spol. s r.o., v.r.

 

Příloha č. 1 – Situační plánek

Přízemí (3).jpg
bottom of page